NØTTELITEN 2017-2018

ALLE BARN I TRONDALEN BARNEHAGE SKAL OPPLEVE DEN GODE BARNDOM GJENNOM ET LEKENDE OG INKLUDERENDE FELLESSKAP

Omsorg, trygghet og tilstedeværelse:

Nøtteliten er avdelingen der ettåringene får oppleve trygghet, omsorg og fire tilstedeværende voksne med stor interesse og faglighet knyttet til de yngste barnas utvikling. Det er mye et lite barn skal tilegne seg av erfaringer i sine første leveår. Vi som jobber på Nøtteliten vil gi barna en trygg, god og innholdsrik start i barnehagen. Dette oppnår vi ved å gi hvert enkelt barn mye omsorg, være tilstede med barna og være trygge og gode rollemodeller. Omsorg skal prege alt vi gjør i barnehagen og det er på denne måten vi på Nøtteliten kommer til å jobbe med prosjektet ”Alle barn har rett til å blomstre”. Omsorg skal komme til uttrykk når barna leker, tilegner seg kunnskaper gjennom lekende samspill, ved måltider, påkledning og i stell. Barn som opplever omsorg fra voksne blir ofte selv omsorgsutøvere. Derfor er det viktig at vi støtter og veileder barna i deres omsorgshandlinger.

Ettåringene har en genuin interesse for alt som skjer rundt seg i omgivelsene og de er aktivt medskapende i sine liv. For at vi på best mulig måte kan møte hvert enkelt barn på deres utviklingsnivå og i sin forskertrang, er vi opptatt av å dele i smågrupper. I smågruppene får vi voksne mer tid til hvert enkelt barn og deres behov. Barna får på sin side mer ro rundt seg til å leke, utforske, utvikle språket og sin sosiale kompetanse, danne vennskap og være den beste versjonen av seg selv. «Alle barn har rett til å blomstre!»

Glede og humor:

Hver dag på Nøtteliten er fylt med humor og glede! Dette er viktig for at både barn og voksne skal trives. Ettåringen bruker humor i hverdagen på sin særegne måte. Latteren sitter løst når vi leker, synger, dramatiserer og har det gøy sammen.

Lek for livet:

Leken har en sentral og viktig rolle i et barns liv og legger grunnlaget for barns trivsel og utvikling i barnehagen. Det er på Nøtteliten den grunnleggende lekekompetansen til barna dannes. Det er der de små barna begynner å knytte vennskapsbånd. De leker og tar kontakt med hverandre gjennom blikk, mimikk, små og store kroppslige bevegelser, de etterligner hverandre, de har en tydelig nonverbal kommunikasjon og utvikler stadig sin verbale tale. Leken er språkstimulerende! Gjennom daglig lek med sang, musikk, rim og regler sprudler barna på Nøtteliten. Allerede i de første leveårene har leken en sentral og viktig plass. I et sosialt fellesskap, der ettåringens særegne humor og glede preger hverdagen, skal vi skape lekelyst! Barnas evne til å leke utvikles hele tiden. For at barnas lek skal utvikles og at hvert enkelt barn skal få blomstre i et sosialt fellesskap stilles det krav til oss voksne. Vi er delaktige og tilstedeværende i barnas lek. Vi veileder, videreutvikler barnas lekeerfaringer og legger til rette for meningsfylte leke opplevelser for ettåringene i barnehagen.