NØTTELITEN 2019-2020

ALLE BARN I TRONDALEN BARNEHAGE SKAL OPPLEVE DEN GODE BARNDOM GJENNOM ET LEKENDE OG INKLUDERENDE FELLESSKAP

DE VIKTIGSTE ÅRENE………

De aller viktigste erfaringene et barn tilegner seg foregår i barnets tre første leveår. Derfor skal de aller yngste barna møte tilstedeværende og omsorgsfulle voksne med stor faglighet knyttet til de yngste barnas utvikling og behov. Ettåringen skal oppleve en trygg og god overgang fra hjemmet til barnehagen. Dette oppnår vi ved å gi hvert enkelt barn mye omsorg, skape forutsigbarhet, være tilstede med barna og være trygge og gode rollemodeller. I samarbeid med dere foreldre skal vi legge til rette for tilpassing av barnets rutiner, vi skal gi barnet tid og rom slik at de får etablert gode relasjoner til både barn og voksne. Tilknytningsrelasjonen handler også mye om regulering av vanskelige følelser. I barnehagen skal vi møte de yngste barnas følelsesuttrykk med forståelse, og vi veileder barna til å styrke sin emosjonelle kompetanse. Gjennom nærvær, trygghet og empati er vårt mål å utvikle robuste barn med høy grad av selvfølelse.

Ettåringens grunnleggende behov for omsorg skal prege alt vi gjør i barnehagen. Omsorg skal komme til uttrykk når barna leker, tilegner seg kunnskaper gjennom lekende samspill, ved måltider, påkledning og i stell. Barn som opplever omsorg fra oss voksne blir ofte selv omsorgsutøvere. Derfor er det viktig at vi støtter og veileder barna i deres omsorgshandlinger fra tidlig alder.

Det er på Nøtteliten den grunnleggende lekekompetansen til barna dannes. Det er der de små barna begynner å knytte vennskapsbånd. De leker og tar kontakt med hverandre gjennom blikk, mimikk, små og store kroppslige bevegelser, de etterligner hverandre, de har en tydelig nonverbal kommunikasjon og utvikler stadig sin verbale tale. Leken er språkstimulerende! Gjennom daglig lek med sang, musikk, rim og regler sprudler barna på Nøtteliten. Allerede i de første leveårene har leken en sentral og viktig plass. Gjennom observasjoner legger vi til rette for at barnas interesser blir implementert i deres lek. I et sosialt fellesskap, der ettåringens særegne humor og glede preger hverdagen, skal vi skape lekelyst!

Hver dag på Nøtteliten er fylt med humor og glede! Dette er viktig for at både barn og voksne skal trives. Ettåringen bruker humor i hverdagen på sin måte. Vi voksne har en lekende tilnærming i samspill med barna. Latteren sitter løst når vi leker, synger, dramatiserer og har det gøy sammen.

Ettåringene har en genuin interesse for alt som skjer rundt seg i omgivelsene og de er aktivt medskapende i sine liv. For at vi på best mulig måte kan møte hvert enkelt barn på deres utviklingsnivå og i sin forskertrang, deler vi ofte i smågrupper. I smågruppene får vi voksne mer tid til hvert enkelt barn og deres behov. Barna får på sin side mer ro rundt sin lek, utforsking, utvikling av språket og sin sosiale kompetanse. Ettåringene skal få danne vennskap og være den beste versjonen av seg selv. «Alle barn har rett til å blomstre!»