Pedagogisk innhold

Trondalen Barnehage sin pedagogiske plattform beskriver veien vi vil gå for å nå målene i Rammeplanen for Barnehager. Plattformen beskriver hva barna tilbys i sin barnehagehverdag - menneskesynet og læringssynet som vi legger til grunn for vårt pedagogiske arbeid.

LEK OG VENNSKAP:

Barnehagen er den arena hvor barna opplever sitt første møte med en gruppe mennesker etter sin egen familie. Barna tilegner seg sosial kompetanse gjennom leken og de vennskap de får i barnehagen. Sosial kompetanse er en forutsetning for vennskap og vennskap utvikler sosial kompetanse. Et av barnehagens viktigste mål er at alle barn skal ha gode venner i barnehagen.

LEKENDE LÆRING:

Barnas viktigste aktivitet er leken. Her formes livet. For barn er leken forlokkende og lystbetont. Barn leker for å ha det moro. Leken har stor betydning for barns utvikling og læring. Vi voksne i barnehagen støtter, hjelper og veileder barn inn i leken, støtter barna i å finne sin plass i leken og lærer barna lekens koder.

BARN OG VOKSNE ER LIKEVERDIGE:

Vi som er voksne i barnehagen skal se, høre og respektere barnet. Det er viktig at vi snakker med barnet på en respektfull og anerkjennende måte. Vi voksne skal veilede barnet til å finne sin egen drivkraft slik at de opplever fellesskapet med andre barn og voksne som verdifullt.

STYRKE SKOLESTARTEN:

Vennskap er viktig for barna. Ekstra viktig er det når de skal våge noe helt nytt, som å begynne på skolen.

Å begynne på skolen er en milepæl i barnets liv. Barnehagen spiller en viktig rolle i arbeidet for at barnet skal glede seg til å begynne på skolen og SFO.

Å gå fra å være eldst i barnehagen til å bli yngst på skolen kan være utfordrende for barn. Vi har etablert rutine på skolebesøk i nærmiljøet og skolene har etablert fadderordninger. De eldste barna samles i Maxiklubb en gang i uken og jobber med forberedelse til skolestart.

Om likestilling, likeverd og mangfold i Trondalen barnehage

Det er viktig for både jenter og gutter å ha et variert og mangfold av rollemodeller.

Barnehagen skal gjenspeile samfunnet, og vi ønsker at barna skal møte ulike mennesketyper, både når det gjelder alder, erfaringer, bakgrunn og kjønn.

Barnehagen jobber målrettet med å rekruttere og beholde menn og kvinner som har et bevisst forhold til likestilling.

Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppdras til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen.