Vedtekter

Vedtekter del 1 Samvirkebarnehagene SA - vedtatt på årsmøte 13.05.2014: Vedtekter del 2 for barnehagene - vedtatt av styret 27.november 2014

1          Navn      

Navnet er Samvirkebarnehagene SA. Samvirkeforetaket er en økonomisk forening, organisert som et samvirkeforetak med vekslende kapital og medlemstall.

Foretaket har forretningskontor i Fredrikstad kommune og har organisasjonsnummer   957109713.

 2          Formål

Samvirkeforetakets formål er å eie, utvikle og drive barnehager og dertil hørende virksomhet i Fredrikstaddistriktet og nærliggende områder til beste for medlemmene. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Et eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i selskapet.

 3          Medlemskap og utmelding

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med de daglige lederne i barnehagene overdras mellom foresatte som har felles barn.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd.       

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten de daglige lederne eller styret har fastsatt til dette formålet.

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Styret kan gjøre vedtak om utestengelse av et medlem dersom medlemmet ikke har hatt omsetning med foretaket på minst 1-et år.

 4          Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.

Samvirkeforetaket er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Det enkelte andelshaver har ikke ansvar for samvirkeforetakets økonomiske forpliktelser utover verdien av innbetalt andel.

 5          Årsmøte

Årsmøtet er samvirkeforetakets øverste organ, og skal avholdes innen utgangen av mai måned hvert år. Innkalling til årsmøtet skjer ved kunngjøring med minst 8 og høyst 20 dagers varsel på Samvirkebarnehagenes hjemmeside og ved oppslag i de enkelte barnehagene. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte skal sendes styret senest 6 uker før årsmøte. Dette kunngjøres på Samvirkebarnehagenes hjemmeside og ved oppslag i den enkelte barnehage med minimum 14 dagers frist for innsendelse av forslag. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag som ikke er oppført på dagsorden.

Alle medlemmer har møterett til årsmøtet. Medlemmer kan være representert ved fullmakt. Styreleder har møte- og stemmerett på årsmøtet.

På årsmøtet skal det føres protokoll. Styrets leder har ansvar for at det blir ført protokoll.

6          Årsmøtets oppgaver

Styret foretar innkalling og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde:

 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.

 2. Styrets årsmelding

 3. Godkjenning av regnskap inklusiv anvendelse av årsoverskudd og orientering om budsjett for inneværende år.

 4. Valg av styremedlemmer. Styreleder og nestleder velges særskilt.

 5. Valg av regnskapsfører og revisor.

 6. Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

 7. Eventuelt forslag om oppløsning.

 8. Oppnevne valgkomité på 3 personer hvorav en ansatt.

 9. Godtgjøring til tillitsvalgte

 10. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

  7          Avstemningsregler for årsmøtet

Alle andelseiere har møte-, tale- forslags- og stemmerett på årsmøtet. Ingen har flere enn en stemme uansett antall andeler. En andelseier kan møte med fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier.

En beslutning av årsmøtet krever normalt simpelt flertallet. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt. Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Fullmaktstemmer kan gis.

 8          Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten styreleder, revisor eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom minst en tredel av andelshaverne krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte men med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

 9          Styret

Samvirkeforetaket ledes av styret, som er samvirkeforetakets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagene og dens ansatte. Styret har ansvaret for driften av barnehagene i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagenes styrer er arbeidsgivers representant i de enkelte barnehagene.

Styrets sammensetning:

Styret skal bestå av 7 personer etter følgende fordeling

4 styremedlemmer valgt på årsmøtet, hvorav minst 3 må være andelseiere (med vararepresentant)

1 ansatte representant valgt blant det pedagogiske personalet (med vararepresentant)

1 ansatte representant valgt blant assistenter og fagarbeidere (med vararepresentant)

1 styrer valgt blant styrerne (med vararepresentant)

Minst tre av styremedlemmene skal være foreldre i barnehagene.

De tre siste velges på egne møter hvor alle fast ansatte innen gruppen har møte, forslags- og stemmerett innen sine grupper. Representasjon og antall følger til enhver tid gjeldende avtaleverk mellom PBL-A og organisasjonene. Disse styremedlemmene tiltrer styret etter årsmøtet er avholdt.

Styreleder velges for to år av gangen, de øvrige styremedlemmene velges primært for to år av gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid.

Styret er vedtaksført når minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Det føres protokoll over styremøtene.

Styreleder velges av årsmøte. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det. Har et styremedlem forfall, og det finnes varamedlem, skal varamedlemmet innkalles.

Styrets arbeidsform:

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter med saksfremlegg og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med minst en ukes frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder for foretaket har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styre-/møteleder har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen er styrets arbeidsdokument og er tilgjengelig for styrets medlemmer og de personer styret gir tilgang.

Daglig leder skal skriftlig informere daglig ledere i barnehagene og andre om vedtak som har betydning for deres utførelse av arbeidsoppgaver og funksjon.

 Styrets arbeidsoppgaver:

 1. Styret skal sørge for at samvirkeforetakets formål blir realisert.

   

 2. Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.

 3. Styret har ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på årsmøte.

 4. Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøte.

 5. Styret kan fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av barn, og gebyr for manglende dugnad.

 6. Styret ansetter/avsetter daglig leder i foretaket og daglig ledere i barnehagene.

 7. Samvirkeforetaket forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder(nestleder) og et styremedlem i fellesskap. Styret kan delegere denne myndighet til selskapets daglige leder. Styret kan også meddele signatur og prokura.

 8. Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.

 9. Styret skal utarbeide en styreinstruks.

10       Daglige ledere  

Daglig leder for foretaket ansettes av styret.

Barnehagenes daglige ledere ansettes også av styret. De daglige lederne i barnehagene skal stå for den den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av barnehagene og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter samvirkeforetakets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker behandles av styret/styreleder. De daglige lederne i barnehagene kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for barnehagen å vente på styrevedtak. Styret skal i slike tilfeller ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. Daglig leder skal gi slik redegjørelse som ett styremedlem ber om til samtlige av styrets medlemmer.

Daglig leder i barnehagen har i samarbeid med tillitsvalgte ansvar for ansettelser i barnehagen.

De daglige lederne i barnehagene har ansvar for at egen barnehage har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

11      Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalgets oppgaver og sammensetting følger barnehageloven. Samvirkeforetaket vil ikke ha egne eierrepresentant i SU, men daglig leder vil kunne møte ved behov.

 12 Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådets oppgaver og sammensetting følger barnehageloven

13 Oppløsning og avvikling

Oppløsning av samvirkeforetaket kan bare behandles på årsmøtet. Blir oppløsning vedtatt med 2/3 flertall av de fremmøtte, innkalles ekstraordinær årsmøte 1 måned senere. I et årsmøte som beslutter oppløsning velges et avviklingsstyre på 3 personer.

For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall av samtlige andelseiere. Ved oppløsning skal samvirkeforetakets formue – etter gjeldsavleggelse tilfalle et ideelt formål vedtatt av siste årsmøte.

14 Endring av vedtekter

Endringer i vedtektene kan kun foretas etter gjeldende regler på årsmøte.

15 Forhold til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 29. juni 2007 nr. 81 i punkt 16.

 

 

                                                                                                                                                                           

Vedtekter for barnehagene

Vedtekter del 2 for samvirkeforetakets barnehager i henhold til Barnehageloven § 7

 

1.     Eierforhold

Barnehagen er en del av Samvirkebarnehagene SA, som er en økonomisk forening organisert som et samvirkeforetak.   

2.     Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

 

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.  

3.     Opptaksmyndighet

Daglig leder i barnehagen foretar opptak av barn i barnehagen etter gjeldende opptakskriterier. Ved en eventuell klage er daglig leder i foretaket klageinstans.

4.     Opptakskriterier

Samvirkebarnehagene SA er med i samordnet opptak for Fredrikstad kommune og følger gjeldende regelverk for dette.

 

 1. Barn med sakkyndig vurdering av nedsatt funksjonsevne, samt barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4-12 og § 4-4, har rett til prioritet ved opptak i barnehagen, jfr Barnehagelovens § 13
 2. Barn som allerede har plass, får endret sin plass i gjeldende barnehage før nye eksterne søkere (f eks fra 50% til 100% plass)
 3. Søsken av barn som har plass prioriteres
 4. Barnegruppens sammensetning. Alder og kjønn vurderes.
 5. For opptaket til og med 2018 har søkere med gyldige andeler som er tegnet før 2013 prioritet foran nye søkere, med unntak av pkt 1,2 og 3. Andelseiere må ikke ha bostedsadresse i Fredrikstad kommune. Andelseiere må sette én samvirkebarnehage som 1.prioriotet for å kunne oppnå fortrinn av sin andel.

 

Opptak av barn og tildeling av ledige plasser skjer etter skriftlig søknad iht. Barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

5.     Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess på våren.

 

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 1 måneder pr. den første i hver måned. Oppsigelsen må leveres skriftlig til barnehagen. Oppsigelsen fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

 

Dersom plassen blir sagt opp 1.4. må barnet slutte 30.4. Ellers må det betales for plassen til og med 30.6. Styret kan endre denne bestemmelsen.

 1. Samarbeidsutvalget

Barnehagen har foreldreråd og samarbeidsutvalg iht Barnehagelovens § 4.

 

Samarbeidsutvalget har 4 medlemmer: 2 foreldre-/foresatterepresentanter og 2 ansatterepresentanter .

Daglig leder i barnehagen er sekretær med møte- og uttalerett.

 

7.     Leke- og oppholdsareal

Barnehagenes norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,3 m² for barn under 3 år. Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

8.     Åpningstid og ferie

Gudevold barnehage har åpningstid:    kl 06.30 - 16.30 mandag til fredag.

Øvrige barnehager har åpningstid:         kl.06.45 - 16.45 mandag til fredag.

 

Barnehagene er stengt på julaften (24. desember) og nyttårsaften (31. desember). Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00. I løpet av året er barnehagene i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager. Barnehagene er stengt på helligdager. Barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30 hver sommer.

Barnehageåret starter 1. august. Alle barn i barnehagene skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 1. Foreldrebetaling

Barnehagen følger gjeldende sats for foreldrebetaling satt av Fredrikstad kommune (maks pris).

 1. Dugnad

Barnehagen arrangerer en eller flere dugnader pr år. Det forventes at foreldre/foresatte deltar på dugnader.

 1. Taushetsplikt

For barnehagen gjelder reglene om taushetsplikt i Forvaltningslovens §§ 13 til 13f tilsvarende.

 1. Opplysningsplikt

Barnehagen har opplysningsplikt og plikter å gi bistand til sosialtjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og barneverntjenesten i henhold til Barnehagelovens §§ 21 og 22. Opplysninger gis av daglig leder i barnehagen..

 1. Vilkår for kommunal støtte

Kommunene kan sette spesielle vilkår for kommunal støtte.

14.HMS

Barnehagene skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Styret kan endre denne bestemmelsen.

15.Endring av vedtekter

Endringer i vedtektenes del 1i henhold til Lov om samvirkeforetak kan kun foretas etter gjeldende regler på årsmøte.

Endringer i vedtektenes del 2 i henhold til Lov om barnehager kan gjøres av styret utenom årsmøte.

 

 

Vedtatt av styret 27.november 2014